Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 225, S. 02

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ PHƠI NHIỄM HỢP CHẤT BTEX ĐỐI VỚI NGƯỜI BẢO VỆ LÀM VIỆC TẠI TẦNG HẦM ĐỖ XE Ở CÁC TÒA NHÀ CAO TẦNG HÀ NỘI

Võ Thị Lệ Hà, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nghiêm Trung Dũng, Minoru Yoneda

Tóm tắt


Hệ thống đỗ xe nhiều tầng có khả năng phát sinh các chất có nồng độ cao BTEX ( Benzene (B), Toluene (T), Ethyl benzene (E) và Xylene (X)), là những chất gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Mục đích của nghiên cứu này là xác định nồng độ BTEX, nguồn phát sinh và đánh giá rủi ro sức khỏe đối những người bảo vệ làm việc tại các bãi đỗ xe hầm tại một số tòa nhà cao tầng Hà Nội. 27 mẫu khí được lấy chủ động và phân tích bằng GC/FID. Mô hình đánh giá rủi ro sức khỏe được sử dụng dựa trên liều lượng hấp thụ hàng ngày (CDI) và hệ số ung thư (SF). Benenze, Toluene, Xylene đã được phát hiện tại các hệ thống đỗ xe tầng hầm được khảo sát, loại trừ Ethyl Benenze. Nồng độ trung bình được phát hiện là 16,99 µg/m3, 200,36 µg/m3 and 625,22 µg/m3 đối với B, T và X, tương ứng. Phát thải từ xăng dầu và khí thải động cơ là hai nguồn chính đóng góp vào phát sinh BTEX. Rủi ro không ung thư đối với Toluene và Xylene là thấp do HQ <1. Rủi ro ung thư đối với Benzene là trung bình do hệ số ung thư trọn đời vượt qua giá trị ngưỡng của EPA (10-6).