Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 225, S. 02

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT PHƯƠNG PHÁP XẤP XỈ CHO KHÔNG ĐIỂM CỦA TOÁN TỬ ĐƠN ĐIỆU CỰC ĐẠI TRONG KHÔNG GIAN HILBERT

Phạm Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Thúy Hoa, Nguyễn Tất Thắng

Tóm tắt


Trong bài báo này chúng tôi đưa ra một phương pháp lặp hiện mới giải bài toán bất đẳng
thức biến phân trên tập không điểm của toán tử đơn điệu cực đại trong không gian Hilbert.
Bằng việc sử dụng hai toán tử giải của một toán tử đơn điệu tại mỗi bước lặp, chúng tôi chứng
minh sự hội tụ mạnh của phương pháp dưới điều kiện suy rộng đặt lên tham số.