Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 225, S. 02

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHẤM LƯỢNG TỬ CARBON TRONG PHÂN TÍCH hCG

Mai Xuân Dũng, Nguyễn Thị Quỳnh, Thạo Văn Tạ

Tóm tắt


Gắn chấm lượng tử (QDs) vào kháng thể để tạo thành vật liệu liên hợp kết hợp được tính đặc hiệu của kháng thể và tính chất huỳnh quang của QDs có tiềm năng ứng dụng lớn trong phân tích sinh hóa, chuẩn đoán và điều trị. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu gắn chấm lượng tử carbon (CQD) vào kháng thể human chorionic gonadotropin (hCG) và đánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu liên hợp thu được (hCG-CQD) trong phân tích kháng nguyên hCG bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang. So sánh kết quả phân tích trên 20 mẫu nghiên cứu với kit chuẩn cho thấy hCG-CQD có thể được sử dụng để phân tích hCG với giới hạn phát hiện cỡ ng/ml.