Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 225, S. 02

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

RÁC THẢI THÀNH NĂNG LƯỢNG: NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH VÀ HÀNH VI NHIỆT CỦA RÁC THẢI

Nguyễn Hồng Nam, Khương Duy Anh, Lê Gia Thanh Trúc

Tóm tắt


Rác thải từ các hoạt động nông – công nghiệp và rác thải sinh hoạt có thể trở thành nguồn nguyên liệu tiềm năng cho các công nghệ chuyển hóa năng lượng tiên tiến. Do sự khác biệt lớn về bản chất của các nguồn thải, hiểu biết hiện có về đặc tính và hành vi nhiệt của rác thải vẫn còn rất hạn chế. Nghiên cứu hướng tới mục tiêu xác định các đặc tính và hành vi nhiệt của ba loại rác thải: bã mía, vải vụn và nhựa. Kết quả phân tích cho thấy các rác thải này có tiềm năng cao để sử dụng cho các công nghệ chuyển đổi năng lượng. Nhựa có giá trị cao nhất về hàm lượng chất bốc và nhiệt trị. Trong khi đó, bã mía và vải vụn có hàm lượng tro rất ít, phù hợp cho các quá trình nhiệt hóa. Phân tích nhiệt TGA-DTG cho thấy sự phân hủy nhiệt của bã mía và vải vụn tương đối giống nhau, thể hiện qua ba giai đoạn: giai đoạn khử hơi nước, giai đoạn phân hủy hàm lượng chất bốc và giai đoạn oxi hóa than. Tuy nhiên, đối với nhựa, sự phân hủy nhiệt được cấu thành chủ yếu từ sự phân hủy chất bốc và các chuỗi polyene. Các kết quả này mang lại những thông tin quan trọng cho việc mô phỏng và thiết kế các hệ thống chuyển hóa năng lượng tiên tiến sử dụng các nguồn rác thải đa dạng.