Tạp chí Khoa học, T. 17, S. 2 (2020)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CƠ HỘI HỌC TẬP VÀ GIÁO DỤC CHO TRẺ EM NHẬP CƯ VỚI VẤN ĐỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ GIÁO VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Xuân Nhựt

Tóm tắt


 

Bài báo trình bày cơ hội học tập và giáo dục cho trẻ em nhập cư với vấn đề đội ngũ cán bộ quản lí (CBQL) và giáo viên (GV) trong khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em nhập cư tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Vấn đề về đội ngũ gồm đội ngũ GV và đội ngũ CBQL giáo dục được xem xét ở nhiều góc độ khác nhau trên cơ sở đáp ứng nhu cầu học tập cho trẻ nhập cư. Từ những nghiên cứu về điều kiện này, bài viết đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ GV và CBQL đáp ứng yêu cầu trong việc đảm bảo cơ hội học tập cho trẻ em nhập cư Thành phố Hồ Chí Minh.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100