Tạp chí Khoa học, T. 17, S. 2 (2020)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỬ DỤNG BÀI TẬP TỰ HỌC PHẦN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC MÔN HÓA HỌC CHO HỌC SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nguyễn Thị Phượng Liên, Nguyễn Xuân Trường, Cao Cự Giác

Tóm tắt


 

Trong dạy học hiện nay, năng lực tự học của học sinh đang là một vấn đề rất được chú trọng. Việc xây dựng bài tập tự học nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng dạy Học hóa học ở trường trung học phổ thông. Bài báo trình bày về vấn đề tự học, bài tập tự học môn Hóa học và đề xuất 3 biện pháp sử dụng bài tập tự học phần Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học nhằm bồi dưỡng năng lực tự học môn Hóa học cho học sinh lớp 10 THPT. Ngoài ra, bài báo cũng trình bày về Khung năng lực tự học và một số công cụ đánh giá năng lực tự học thông qua bài tập tự học môn Hóa học. Kết quả thực nghiệm của bài báo cho thấy tính hiệu quả và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100