Tạp chí Khoa học, S. 46 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phẩm chất nghệ sĩ của người Tây Nguyên trong văn học viết về Tây Nguyên

Đặng Văn Vũ

Tóm tắt


Bài viết làm nổi bật một phẩm chất độc đáo của người Tây Nguyên: phẩm chất nghệ sĩ. Chất nghệ sĩ ấy thể hiện ở việc họ rất thích chơi, họ có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc và điêu khắc. Bài viết sẽ giúp người đọc hiểu và yêu mến hơn con người Tây Nguyên.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100