Tạp chí Khoa học, S. 46 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng trẻ có rối loạn giảm chú ý tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Thị Minh Hà

Tóm tắt


Bài viết đề cập một số nội dung sau: Thực trạng trẻ có rối loạn giảm chú ý ở học sinh tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Trên cơ sở đó, tìm hiểu mối tương quan giữa rối loạn giảm chú ý và một số yếu tố khác, cũng như rối loạn giảm chú ý đi kèm với rối loạn khác. 

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100