Tạp chí Khoa học, S. 46 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chính sách an ninh năng lượng Trung Quốc đầu thế kỉ XXI và vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Đông

Nguyễn Minh Mẫn

Tóm tắt


Để đảm bảo nguồn cung ứng năng lượng ổn định với giá cả hợp lí, chính phủ Trung Quốc (TQ) đã đề ra chiến lược năng lượng quốc gia và chính sách an ninh năng lượng với các mục đích và biện pháp thực hiện cụ thể nhằm đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia. Đối với các quốc gia láng giềng trong khu vực, trong đó có Việt Nam, chính sách an ninh năng lượng của TQ cũng ít nhiều tác động đến các hoạt động phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. Do đó, trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi đề cập các nội dung chủ yếu của chính sách an ninh năng lượng của TQ nhằm giúp người đọc hiểu thêm nguyên nhân những hành động của TQ ở khu vực biển Đông.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100