Tạp chí Khoa học, S. 46 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trời Phật, thánh thần – niềm tin tâm linh trong văn học trung đại Việt Nam

Lê Thu Yến, Nguyễn Hữu Nghĩa

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu một số yếu tố tâm linh như trời, phật, thánh thần… Những yếu tố này tồn tại trong văn học trung đại như một niềm tin tuyệt đối về mặt tâm linh. Và đứng ở góc độ văn hóa, bài viết nhận xét đánh giá về sự hiểu biết cũng như trình độ tư duy của con người được phán ánh trong văn học thời đó.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100