Tạp chí Khoa học, S. 46 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Trần Quý Cáp (1870 – 1908) - một nhân cách của thời đại

Võ Xuân Đàn

Tóm tắt


Trần Quý Cáp – một người thông minh, hiếu học, cầu tiến. Ông cực lực phản đối lối học từ chương, khoa cử, đề xuất lối học mới có tinh thần ái quốc. Ông có tư tưởng duy tân và tiến hành cuộc vận động duy tân cùng với Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng. Thực dân Pháp thấy được tính cách mạng của phong trào nên đã thẳng tay đàn áp.

Sự hi sinh của Trần Quý Cáp đã thể hiện một nhân cách của thời đại, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, có giá trị mở ra một giai đoạn mới của phong trào đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100