Tạp chí Khoa học, S. 46 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp Bảo Đại của Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam 1945-1954

Ngô Chơn Tuệ, Phan Văn Hoàng

Tóm tắt


Sau Chiến tranh thế giới lần thứ Hai, Pháp tiến hành chiến tranh nhằm đặt lại ách thống trị ở Đông Dương. Vấp phải sự đấu tranh quyết liệt của nhân dân Việt Nam, Pháp chủ trương “giải pháp Bảo Đại” hòng biến chiến tranh tái chiếm thuộc địa thành nội chiến giữa một bên là những người Việt Nam yêu nước, kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bên kia là những người “quốc gia” do Bảo Đại cầm đầu.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100