Tạp chí Khoa học, S. 46 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

So sánh đối chiếu hiện tượng danh hóa động từ trong tiếng Việt và tiếng Anh

Nguyễn Thị Bích Loan

Tóm tắt


Bài viết đối chiếu so sánh những điểm giống và khác nhau của hiện tượng danh hóa động từ trong tiếng Việt và tiếng Anh, đồng thời đưa ra các yếu tố cũng như phương pháp danh hóa động từ ở hai ngôn ngữ trên. Sự so sánh này nhằm giúp người học tiếng Anh hay tiếng Việt có khả năng sử dụng ngôn ngữ tốt hơn.

Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100