Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình, T. 7, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỰ TAN RÃ MÔ HÌNH KHÔNG GIAN TRUYỀN THỐNG QUA TẬP TRUYỆN TRỐN CHẠY CỦA ALICE MUNRO

Dương Thị Ánh Tuyết

Tóm tắt


Mảnh vỡ như là một khuynh hướng nghệ thuật độc đáo trong sáng tác của Alice Munro đã được chúng tôi nghiên cứu qua các phạm trù nhân vật, không gian ở các bài viết trước đây. Tiếp tục khai thác không gian mảnh vỡ như một đặc thù trong nghệ thuật xử lý không gian của Munro, bài viết đi sâu vào tìm hiểu sự tan rã của các mô hình không gian truyền thống trong tập truyện trốn chạy qua ba mảng không gian đời thường, gắn chặt với sự sinh tồn của con người là: phòng bếp, phòng ngủ và phòng khách.Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683