Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình, T. 7, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TƯ TƯỞNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN

Nguyễn Thế Hoàn, Lương Hồng Văn

Tóm tắt


Từ việc tìm hiểu những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt trong công tác dân vận của Đảng qua các thời kỳ Cách mạng, nhóm tác giả mạnh dạn nêu lên một số vấn đề cơ bản về tư tưởng dân vận và công tác dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt quá trình hoạt động và lãnh đạo Cách mạng nước ta (Quan điểm về dân vận và công tác dân vận của Hồ Chí Minh; Công tác dân vận của Người từ năm 1930 đến 1968). Trên cơ sở đó rút ra những bài học quý báu nhằm quán triệt sâu sắc và vận dụng một cách có hiệu quả những bài học của Người trong công cuộc đổi mới, không ngừng đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683