Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 238 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ Ở CÀ MAU

LÊ KHƯƠNG NINH, TRƯƠNG VĨNH ĐẠT

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=b46a44a9-88db-4166-b890-93c48e863d14Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124