Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 238 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁC GIẢI PHÁP VỀ VỐN CHO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN VÙNG CHUYÊN CANH CAO SU TỈNH GIA LAI

NGUYỄN HỮU CẦN

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=fc5247c9-9edc-49be-b461-2dee24969f1dĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124