Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 238 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA

ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=f9444f05-5df6-43ba-997c-091325493af1



Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124