Tạp chí Khoa học và Giáo dục, S. 02(46) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hàm ngôn quy ước của một số biểu thức ngôn ngữ có chứa động từ nhận thức trong tiếng Việt

Nguyễn Thị Thu Hà

Tóm tắt


Tóm tắt: Khi chúng ta phát ngôn, bên cạnh nội dung ngữ nghĩa thì hình thức cấu trúc là những “đầu mối” cung cấp cho người nghe nên hiểu phát ngôn như thế nào. Việc sử dụng những biểu thức ngôn ngữ  có chứa động từ chỉ hoạt động nhận thức, điển hình như cấu trúc “Tôi + động từ nhận thức + mệnh đề” có thể làm xuất hiện hàm ngôn quy ước, nhờ đó người nghe thấy được tình trạng hiểu biết, tính logic, sự đúng đắn trong phát ngôn của người nói. Vận dụng lí thuyết của Grice (1975) về hàm ngôn, chúng tôi nghiên cứu hàm ngôn quy ước của các biểu thức ngôn ngữ bao gồm “Tôi + động từ nhận thức + mệnh đề”.

Từ khóa: hàm ngôn quy ước, biểu thức ngôn ngữ, động từ nhận thức

Toàn văn: PDF