Tạp chí Khoa học và Giáo dục, S. 01(45) (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kết hợp phương pháp lượng tử hóa vector và mô hình Markov ẩn trong nhận dạng tiếng nói tiếng Việt - ứng dụng trong điều khiển tivi

Nguyễn Tú Hà

Tóm tắt


Tóm tắt: Vấn đề nghiên cứu các phương pháp nhận dạng tiếng nói đã và đang thu hút rất nhiều sự đầu tư và nghiên cứu của các nhà khoa học trên khắp thế giới. Tuy nhiên cho đến nay kết quả mang lại vẫn chưa hoàn toàn làm hài lòng các nhà nghiên cứu do tính phức tạp và không ổn định của tiếng nói. Đặc biệt, đối với nhận dạng tiếng nói tiếng Việt thì kết quả còn nhiều hạn chế. Bài báo trình bày một hướng nhận dạng tiếng nói tiếng Việt, sử dụng mô hình Markov ẩn (Hidden Markov Model - HMM) kết hợp với phương pháp lượng tử hóa vector (Vector Quantization - VQ) để nhận dạng tiếng nói. Kết quả được kiểm nghiệm thực tế bằng mô hình điều khiển tivi.

Từ khóa: nhận dạng tiếng nói; lượng tử hóa vector; mô hình Markov ẩn.

Toàn văn: PDF