Tạp chí Khoa học và Giáo dục, S. 04(44) (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Gánh nặng từ vựng trong giáo trình tiếng Anh cơ bản dành cho sinh viên không chuyên ngữ của Đại học Huế

Lê Thị Thanh Chi, Trần Phạm Minh Đức, Trần Thị Lệ Ninh, Nguyễn Lê Ngân Chinh

Tóm tắt


Tóm tắt: Bài báo đánh giá khái quát bộ giáo trình tiếng Anh cơ bản đang sử dụng cho đối tượng sinh viên không chuyên ngữ của Đại học Huế, “English Elements” [1] của nhà xuất bản Hueber, ở góc độ dạy và học từ vựng tiếng Anh cơ bản. Dựa vào các lý thuyết dạy-học từ vựng của các nhà ngôn ngữ học danh tiếng (Nation, Newton, Mascalister, Hattie và Yates), nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu và phân tích những gánh nặng từ vựng mà sinh viên không chuyên ngữ gặp phải khi sử dụng bộ giáo trình này. Với phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, nhóm tác giả đã tập trung tìm hiểu danh mục từ vựng trong 4 cuốn của bộ giáo trình English Elements , đối chiếu với danh mục từ xuất hiện với tần suất sử dụng cao trong British National Corpus [11]. Kết quả đánh giá và phân tích cho thấy việc dạy và học từ vựng  tiếng Anh cơ bản theo bộ giáo trình này thật sự khó khăn vì phần lớn các từ mới trong các bài đọc và bài nghe xuất hiện ở tần suất sử dụng thấp (low-frequency words) và nhóm từ được tái sử dụng còn hạn chế. Những bất cập về mặt từ vựng trong bộ giáo trình này cần được chỉnh sửa hoặc thay đổi học liệu để giúp sinh viên đạt được chuẩn đầu ra như mong muốn.

Từ khoá: Giáo trình Tiếng Anh cơ bản, English Elements, gánh nặng từ vựng


Toàn văn: PDF